Privacybeleid

Home / Over SWO / Privacybeleid

Tekengrootte

Privacybeleid

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) Privacy statement

U heeft het de afgelopen tijd misschien wel in het nieuws gehoord: AVG, de nieuwe wet voor gegevensbescherming. Deze Europese wet, die op 25 mei 2018 in werking is getreden, schrijft voor hoe organisaties, waaronder SWO, met persoonsgegevens en privacy van hun klanten/deelnemers hoort om te gaan.

SWO hecht veel waarde aan uw privacy en communicatie en wil er dan ook voor zorgen dat u op de hoogte bent over dit onderwerp. U kunt er op vertrouwen dat we uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

In dit privacy statement vindt u informatie over de wijze waarop we met uw persoonsgegevens omgaan.

I Wat zijn persoonsgegevens
Als u wilt deelnemen aan een van de activiteiten van SWO vragen wij u om een formulier aanmelding activiteiten in te vullen. Daarop vragen we u om persoonsgegevens zoals uw naam en adres.
Het gebruiken en bewaren van uw gegevens noemen we het “verwerken” van uw persoonsgegevens.
Dat is een begrip uit de wet. SWO houdt zich bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

II Waarvoor verwerken we persoonsgegevens ?
We gebruiken en bewaren uw persoonsgegevens alleen voor zorgvuldig vastgesteld doelen, namelijk de registratie als deelnemer aan een activiteit en voor de inning van uw contributie.
In alle gevallen ontvangen we de persoonsgegevens van uzelf, omdat u deel wilt nemen aan een activiteit van SWO.
Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt en bijgehouden in een adressenbestand, welke dient voor bezorging van het blad Palet, dat door SWO drie keer per jaar wordt bezorgd.

III Welke persoonsgegevens verwerken we ?
Persoonsgegevens die we van u ontvangen op het formulier aanmelding activiteiten zijn:

 • Algemene gegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum;
 • Uw rekeningnummer om betalingen van u te kunnen ontvangen of, indien van toepassing, betalingen aan u te doen.

Daarnaast verleent u, via het zetten van uw handtekening, een machtiging tot het automatisch afschrijven van de contributie. Tevens staat vermeld dat u, zonder opgaaf van reden, kunt verzoeken tot terugstorting.
Persoonsgegevens die van belang zijn voor het adressenbestand in verband met de bezorging van het blad Palet zijn:

 • Algemene gegevens, zoals naam, geboortedatum, woonadres/briefadres;
 • Mutaties: verhuizing, overlijden, vestiging, vertrek, verhuizing binnen gemeente.

IV Van wie krijgen we uw persoonsgegevens ?
Persoonsgegevens krijgen we van uzelf middels het formulier deelneming activiteiten.
Persoonsgegevens die van belang zijn voor het adressenbestand ontvangen we van de gemeente Oldebroek (afdeling dienstverlening KCC).

V Verstrekken van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden op geen enkele wijze aan derden verstrekt.

VI Zo zorgen we voor uw persoonsgegevens
We besteden tijd en aandacht aan de beveiliging van onze systemen en de persoonsgegevens die daarin zijn opgeslagen. Elk systeemonderdeel is voor een zeer beperkt aantal verwerkers, die uw gegevens zien, toegankelijk.
De veiligheid van de systemen houden we voortdurend in de gaten.
Intern houdt de Functionaris Gegevensbescherming toezicht op de wijze waarop we omgaan met uw persoonsgegevens.

VII Wat zijn uw rechten?

 • U heeft Recht op inzage
  Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens we van u hebben geregistreerd en waarvoor we deze gebruiken.
 • U heeft Recht op aanpassing, verwijdering en beperking
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen als deze niet juist zijn. U heeft bovendien het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen als uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt, of omdat u uw toestemming heeft ingetrokken.
  Ook heeft u recht op beperking van uw persoonsgegevens. Dit recht houdt in dat u kunt aangeven dat uw gegevens tijdelijk niet gebruikt mogen worden. Hier kunt u gebruik van maken als uw persoonsgegevens niet juist zijn, onrechtmatig worden verwerkt, niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of worden verwerkt, of indien u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw bezwaar door ons nog in behandeling is.
 • U heeft Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  Dit betekent dat u in bepaalde gevallen het recht heeft om ons te vragen de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, over te dragen aan u zelf.
 • U heeft Recht van bezwaar
  U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens, als we uw persoonsgegevens zouden gebruiken voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de verwerking in onze activiteitenbestanden en adressenbestand of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.

VIII Hoe lang bewaren we uw gegevens ?
We bewaren de gegevens zolang we dit wettelijk verplicht zijn en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor de gegevens worden gebruikt.

IX Waar verwerken we uw gegevens
Uw gegevens worden verwerkt op de administratie, kantoor houdend in MFC de Brinkhof te Wezep.

X Heeft u vragen ?
Heeft u algemene vragen over uw persoonsgegevens ? Neem kan contact met ons op. Dit kan telefonisch of via de mail. Heeft u een klacht over de wijze waarop SWO met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u deze ook telefonisch of via de mail melden.